Mechanické laboratórium

Spoločnosť TRACON Budapest Kft. ponúka na trh iba také výrobky, ktoré sú v súlade s požiadavkami Európskej únie. Aby bolo možné neustále kontrolovať našich dodávateľov, jedinečným spôsobom sme vybudovali vlastné elektrické a mechanické laboratórium. Predstavujeme Vám náš systém laboratórnych zariadení, ktorého prístroje sa nielenže nenachádzajú ani u importérov a obchodných spoločností, ale nie je možné ich nájsť ani v národných skúšobných laboratóriách.
Môžeme preto smelo vyhlásiť, že naše vyhlásenia o zhode sa zakladajú na pravdivých, aj nami priebežne
meraných údajoch na našich výrobkoch! Ťahovým zariadením skúšame nielen plastové výrobky, ale aj káblové oká a kvalitu lisovania káblových koncoviek a spojok.


Zariadeniami realizujúcimi skúšky žeravou slučkou a plameňom kontrolujeme horľavosť a ohňovzdornosť plastových výrobkov.

V klimatickej komore dokážeme skúšať prevádzku i LED žiaroviek v rozmedzí -30°C - +150°C.


Zariadením na skúšanie odolnosti voči poveternostným vplyvom je možné testovať správanie sa a starnutie predovšetkým plastových výrobkov používaných v exteriéri.


Tepelné skúšky dokážeme realizovať do záťažného prúdu 400 A. Taktiež máme možnosť vykonávať kontrolu ampérsekundových charakteristík tepelných nadprúdových relé a ističov prístrojmi s vysokou presnosťou.


Infračervenou kamerou vyhotovujeme fotografi e o spotrebičoch vyžarujúcich teplo.

Kontrolujeme každý jeden prúdový chránič pre ich dôležitosť pri ochrane osôb.