Všeobecné podmienky pre FB súťaže

Usporiadateľ súťaže: TRACON SLOVAKIA, s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno

   IČO: 34140603

Organizátor súťaže: TRACON SLOVAKIA, s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno

             IČO: 34140603

1. PODMIENKY ÚČASTI:

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

Výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Účastník súťaže musí mať vytvorený svoj profil na Facebooku a byť fanúšikom na sociálnej sieti Facebook.com na stránke https://www.facebook.com/traconelectric.sk

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora, všetci ich rodinní príslušníci v priamom rade, ako aj ostatné osoby blízke podľa § 22 Občianskeho zákonníka.

2. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Podrobné pravidlá (najmä názov a trvanie súťaže, osobitné podmienky účasti, dátum žrebovania, výherné podmienky a ceny) nájdete v oznámení na Facebooku vo všetkých jednotlivých zverejnených súťaží. Ostatné platné všeobecné pravidlá na všetky súťaže nájdete v týchto podmienkach „Všeobecné podmienky pre FB súťaže“.

3. VÝHRY V SÚŤAŽI:

Výherca súťaže bude vyhlásený na FB stránke https://www.facebook.com/traconelectric.sk najneskôr do 5 dní od ukončenia súťaže. Výherca bude o výhre upovedomený pod súťažným statusom.

Výherca bude vyzvaný na zaslanie e-mailovej a korešpondenčnej adresy do správ FB stránky najneskôr do 5 dní od vyhlásenia výhercov. V prípade, že výherca nezašle svoju e-mailovú a korešpondenčnú adresu do tohto termínu, stráca nárok na výhru.

Výhru nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť ani inú vecnú cenu. Organizátor plní daňovú povinnosť súvisiacu s výhrami v súlade s platnou legislatívou.

Organizátor vyžrebuje z platných odpovedí Súťažiacich, počet výhercov zodpovedajúci počtu cien pomocou programu http://socialwinner.besocial.hu/. Ak Súťažiaci nedodrží tieto predpisy alebo podmienky oznámenia o výhre, Organizátor je oprávnený vylúčiť Súťažiaceho zo súťaže. Ak je výherca obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, je oprávnený nakladať s vecnou správou výhry a výhru si prevziať spolu so svojím zákonným zástupcom. Výhry zo súťaží nie je možné previesť na iné osoby ani iných Súťažiacich.

Výherca bude informovaný pracovníkmi zákazníckeho servisu Organizátora v správe na Facebooku alebo v komentári k príspevku. Pri vyrozumení je výherca povinný uviesť nasledovné údaje za účelom jeho identifikovateľnosti a prevzatia výhry, inak mu Organizátor nemôže výhru doručiť: meno, adresa, telefónne číslo.

Organizátor zašle výhru na náklady Organizátora na výhercom uvedenú adresu maximálne do 30 kalendárnych dní od upovedomenia. Výherca súhlasí s tým, že jeho meno bude Organizátorom oznámené na facebookovej stránke spoločnosti TRACON SLOVAKIA, s.r.o. ako výherca hry.

4. SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vstúpením na internetovú adresu https://www.facebook.com/traconelectric.sk vyjadruje účastník súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s jej usporadúvaním, a to vrátane jej prerušenia, zrušenie či úpravy jej pravidiel a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na stránkach https://www.facebook.com/traconelectric.sk. Účasťou v tejto súťaži dáva každý Súťažiaci Usporiadateľovi a Organizátorovi súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov (vrátane fotografií odoslaných výhercom, ktoré sú v niektorých prípadoch povinné na účasť v žrebovaní o ceny, a ďalších informácií, ako je meno, e-mailová adresa, adresa a telefónne číslo) za účelom nadviazania kontaktu s účastníkom v priebehu a po skončení súťaže, súhlas s použitím týchto údajov v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach Usporiadateľa či Organizátora, ak je toto použitie v súvislosti s touto súťažou, najmä za účelom vyhlásenia či zverejnenia výhercov.

Organizátor nezodpovedá za žiadnu nesprávnu odpoveď, nesprávne alebo nepresné zadanie kontaktných údajov (meno, adresa, telefónne číslo), ani za oneskorené doručenie. Všetky následky nesie súťažiaci vyplývajúce z poskytnutých nesprávnych informácií.

Organizátor vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akýkoľvek nárok na náhradu škôd v súvislosti s účasťou v súťaži, ako aj za náklady, škody a straty, ktoré vzniknú alebo súvisia s akýmikoľvek chybami v súťaži alebo ich konaní. Organizátor nezodpovedá za to, že hra o ceny a webová stránka alebo stránka na Facebooku, ktorá ju obsahuje, sú z technických príčin počas trvania hry o ceny dočasne nedostupné.

Organizátor poskytuje nasledujúcu kontaktnú e-mailovú adresu na vybavovanie akýchkoľvek sťažností a odpovedanie na otázky týkajúcich sa súťaže: tracon@tracon.sk

Súťažiaci, ktorý takto poskytol Usporiadateľovi či Organizátorovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa § 11 a § 21 zákona číslo 101/2000 Zb. v platnom znení, najmä právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave v prípade, že zistí, že Usporiadateľ či Organizátor porušuje svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona a právo požadovať opravu, doplnenie alebo zlikvidovanie ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor oznámi spracovávanie takto poskytnutých osobných údajov podľa §16 zákona č. 101/2000 Zb. v platnom znení Úradu pre ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave v zákonom predpísanej forme.

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou súťaže sú alebo môžu byť autorské diela Súťažiacich, udeľuje tiež týmto každý Súťažiaci (resp. Účastník Súťaže) súhlas s úpravami a akýmkoľvek použitím v zmysle § 12 a nasl. zákona č. 121/2000 Zb., Autorského zákona v platnom znení diela alebo jeho častí Usporiadateľom či Organizátorom na marketingové účely spojené s touto súťažou a propagáciou jeho výrobkov a/alebo na obchodné účely s týmito výrobkami spojenými, a to zadarmo, neobmedzene časom i teritóriom. Ďalej Súťažiaci zapojením do súťaže berie na vedomie a záväzne prehlasuje, že autorské dielo v podobe komentára, ktorý vytvorí a odovzdá do súťaže je jeho dielom alebo má od autora a všetkých osôb s týmto dielom spojených súhlas s použitím v rámci tejto súťaže a podľa týchto pravidiel.

Súťažiaci sa zaväzuje, že použitím súťažného príspevku nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv osôb zobrazených v súťažnom príspevku. Všetky nutné súhlasy súvisiace s použitím súťažného príspevku v tejto súťaži si musí účastník súťaže vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Za prípadné porušenie práv tretích osôb, najmä práv autorských či osobnostných, v súvislosti so súťažným príspevkom, je zodpovedný účastník súťaže.

5. ĎALŠIE PRAVIDLÁ

V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi Súťažiacimi a Usporiadateľom či Organizátorom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie účastníkov, u ktorých z konkurenčného správania sú zjavné známky podvodného správania alebo iných praktík, ktoré poukazujú na zneužívanie súťaže.

Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel Súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo súťaže.

Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na FB profile https://www.facebook.com/traconelectric.sk. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a so spoločnosťou Facebook nijako nesúvisí. Účastník je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi a Usporiadateľovi súťaže a nie spoločnosti Facebook.

Prihlásením sa na súťaž súťažiaci berie na vedomie a akceptuje vyššie uvedené.

V Komárne, dňa 18.02.2022